About Us
TH | EN

Creative District Toolkit

คู่มือย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวบรวมความรู้และประสบการณ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) และความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาชน นักคิด นักออกแบบ และนักพัฒนาเมือง ในการทดลองพัฒนาพื้นที่ “ย่าน” ให้กลายเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองได้ โดยเริ่มต้นทดลองจากย่านเจริญกรุง ขยายผลสู่หลายย่านในกรุงเทพฯ และยังคงต่อยอดเพื่อนำไปปรับใช้ในย่านอื่นๆ ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ

Creative District Index

ตัวชี้วัดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์


สำรวจศักยภาพพื้นที่ด้วย 11 เกณฑ์และกรอบวัดความพร้อมในการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ที่ใช้ประเมินว่าพื้นที่นั้นๆ มีศักยภาพในการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าแต่ละพื้นที่ควรเพิ่มเติมประเด็นใด เพื่อพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ในอนาคต

What Makes a Creative District?

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำอย่างไร


เข้าใจ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยกำหนดกรอบการพัฒนาและต่อยอดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์