About Us
TH | EN

UNESCO Creative Cities Network

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

About UCCN

เกี่ยวกับเครือข่ายฯ


รู้จักกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

องค์การยูเนสโก (UNESCO) นอกจากจะดูแลรับผิดชอบเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมายูเนสโกยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นโยบายการพัฒนาผ่านมิติทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์นี้นำมาซึ่งโครงการ ‘เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก’ (UNESCO Creative Cities Network หรือ UCCN) ซึ่งเป็นการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่านนโยบายระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เกิดเป็นเครือข่ายที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเมืองสมาชิกจะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ของโครงการทุก 4 ปี

ตามนิยามของยูเนสโก เมืองสร้างสรรค์ หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ โดยมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ทำงานสร้างสรรค์ ที่ทำให้เมืองกลายเป็นพื้นที่ของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk Art) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) อาหาร (Gastronomy) วรรณกรรม (Literature) สื่อศิลปะ (Media Arts) และดนตรี (Music) ในปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกประกอบด้วยสมาชิก 295 เมือง ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลปี 2564)

UCCN in Thailand

เครือข่ายฯ ในประเทศไทย


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองสร้างสรรค์ในเครือข่ายฯ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่

  • ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (2558/ 2015)
  • เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2560/ 2017)
  • กรุงเทพมหานครเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (2562/ 2019)
  • สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2562/ 2019)
  • เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (2564/ 2021)

Application Guide

คู่มือการสมัคร


คู่มือแนวทางการเสนอเมืองเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

จากการมีส่วนร่วมในการผลักดันกรุงเทพมหานครเข้าสู่เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เมื่อปี 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงได้ถอดบทเรียนแนวทางการเตรียมตัวและการเขียนใบสมัคร พร้อมทั้งรวบรวมคู่มือที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เมืองต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในอนาคต

คู่มือแนวทางการเสนอเมืองเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

More Info

ข้อมูลเพิ่มเติม