TH | EN

การพัฒนาเมืองและย่านเป็นกลไกสำคัญ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับเมือง
ขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

30
Creative
Cities
จากย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่อง
ที่เข้าร่วมเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)
ต่อยอดการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคต