About Us
TH | EN

Thailand Creative District Network (TCDN)

เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (TCDN)

เส้นทางสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต
เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) คือ ช่องทางสนับสนุนให้ตัวแทนพื้นที่จากทุกจังหวัดที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาย่านของตน ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันค้นหา พัฒนา และต่อยอดสินทรัพย์ในท้องถิ่น ปลุกปั้นให้พื้นที่นั้นๆ ก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาจะไม่จบแค่พื้นที่เล็ก ๆ แต่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงถึงกันเป็น “เครือข่ายความร่วมมือ” ระหว่างย่าน ไปจนถึงระหว่างเมือง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนจังหวัดต่าง ๆ ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

ข้อมูลโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ TCDN (ฉบับเต็ม)

Why Join?

ทำไมต้องเข้าร่วม


การเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและรวมตัวกันของผู้ที่ต้องการเห็นการพัฒนาย่านและเมืองที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ชุมชน และคนในพื้นที่

  • สร้างเสน่ห์และฟื้นฟูคุณค่าดั้งเดิมของย่านให้กลับมา เกิดการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการต่อยอดมรดกท้องถิ่น
  • สร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้
  • สภาพแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนในย่าน
  • เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงคนในย่านให้ร่วมมือกันและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยเฉพาะระหว่างคนรุ่นเก่าและคนุร่นใหม่

ธุรกิจ

  • ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจการดั้งเดิมในย่าน
  • ดึงดูดนักลงทุนและกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ให้เข้ามาทำงานในย่าน นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในแง่มุมใหม่ ๆ
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่

ภาครัฐท้องถิ่น

  • เกิดการร่วมกันวางแผนพัฒนาย่านในระยะยาวที่จับต้องได้และยั่งยืน
  • ช่องทางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ และประชาชน

Who Can Join?

ย่านแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้


1. ย่านมีความพร้อม โดยสามารถวัดศักยภาพจาก 11 เกณฑ์และกรอบวัดความพร้อมในการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2. ย่านมีศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างน้อยในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ และถือเป็นย่านที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดสู่เมืองสร้างสรรค์ในเวทีสากล

Benefits

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


ย่านที่เข้าร่วมกับโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการเข้าถึง TCDN Intensive Program เตรียมพร้อมความรู้และทักษะ การสร้างเครือข่าย การสื่อสารและกิจกรรม รวมถึงได้ รับคําปรึกษาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาใน 5 ด้านหลัก

เพื่อทําให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ แต่ละย่านสามารถนําไปใช้ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ เช่น ฐานข้อมูลตั้งต้นของย่าน แนวทางการพัฒนา แผนปฏิบัติการ ต้นแบบโครงการนําร่อง เรื่องราว เพื่อสร้างเสน่ห์และฟื้นฟูคุณค่าเดิมของย่าน ส่งเสริมกลุ่มคนทํางานสร้างสรรค์และวัฒนธรรมภายในย่าน ทําให้ภาครัฐร่วมวางแผนและพัฒนาย่านได้อย่างยั่งยืน

TCDN Roadmap

7 ขั้นตอนการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์


TCDN ออกแบบหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อให้แต่ละพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้