TH | EN

About Us

เกี่ยวกับเรา

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากความพร้อมของ “คน” แล้ว ยังจำเป็นต้องมี “พื้นที่” ที่มีศักยภาพและเอื้อให้ผู้คนเหล่านั้นมารวมตัวกัน สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมและระบบการอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นเมือง และมีความสามารถในการสั่งสมและสร้างค่าจาก “สินทรัพย์” เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เมือง ๆ หนึ่งแตกต่าง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์” โดยมีเครื่องมือตั้งต้นที่สำคัญคือ การพัฒนาจากพื้นที่เล็ก ๆ อย่าง “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพราะเมื่อย่านหลาย ๆ ย่านมีโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี ก็เป็นเสมือนผลรวมที่ทำให้เมืองทั้งเมืองดีตามไปด้วย

เว็บไซต์นี้จึงทำหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพของเมืองและย่านนำร่องในเครือข่าย ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่สนใจพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดสินทรัพย์ในท้องถิ่น เพื่อปลุกปั้นพื้นที่ให้ก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Creative City Development

เมืองสร้างสรรค์

เมืองสร้างสรรค์ = คนพร้อม x ของดี x พื้นที่สร้างสรรค์

เมืองแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “เมืองสร้างสรรค์” คือเมืองที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากจุดเด่น ไม่ว่าจะเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ทักษะเฉพาะถิ่น ไปจนถึงนวัตกรรม มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ทั้งคนในพื้นที่และผู้มาเยี่ยมเยือน ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา

เมืองสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือพัฒนาเมืองเพื่อให้ “น่าเที่ยว” เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับความ “น่าอยู่” ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้คนอยู่ดี กินดี และมีความสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย ดึงดูดให้เกิดการรวมกลุ่มกันของ “คน” ซึ่งถือเป็นทุนสำคัญที่สุดของทุกเมือง ผู้สามารถหยิบจับ “ของดี” ที่มีอยู่มาทำให้ “พื้นที่” มีศักยภาพสำหรับการอยู่อาศัยและเติบโต ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองต่อไป

Creative City Toolkit
คู่มือเมืองสร้างสรรค์
UNESCO
Creative Cities Network
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

Creative District Development

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

“พื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ทำให้คนเห็น “โอกาส” และ"ความเป็นไปได้” ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย ดึงดูดนักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิต”

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

เพราะไม่มีใครเสกพื้นที่ใหม่หมดจดให้กับเมืองได้ และการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่าย “ศักยภาพของพื้นที่” จึงเป็นโจทย์สำคัญ ที่ต้องอาศัยความสามารถของเมือง ทั้งการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ และการพัฒนาศักยภาพนั้นให้สูงขึ้นไปอีก

  • เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องมีสินทรัพย์และทรัพยากรมูลค่าสูง แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
  • เอื้อต่อการค้นคว้า แลกเปลี่ยน และร่วมมือกันของผู้คนในการใช้ประโยชน์จากไอเดียเล็ก ๆ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้คน ชุมชน กิจการ และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลาย
  • ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนความอยู่ดีกินดี
  • ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหม่จากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
  • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับย่านไปจนถึงระดับเมืองได้
Creative District Toolkit
คู่มือย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thailand Creative District Network
เครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย