Lessons Learned
TH | EN

Portrait of [the district]

วิธีฟื้นย่านเก่าผ่านศาสตร์การถ่ายภาพ

Portrait of [the district]
Published Date:

Portrait of [the district]

ถอดบทเรียนหนึ่งในวิธีฟื้นฟูย่านเก่าผ่านศาสตร์การถ่ายภาพแบบ Family Portrait ที่นอกจากเพื่อโปรโมตย่าน กิจการร้านค้าและชุมชนแล้ว ยังทำให้คนในได้ทำความรู้จักและภูมิใจในท้องถิ่น แถมได้ขยับเข้ามาใกล้ชิดกันเองมากขึ้น ไปจนถึงชวนให้คนสร้างสรรค์ท้องถิ่นได้มาร่วมมือกันขับเคลื่อนพื้นที่ของตัวเอง

ทดลองจัดโครงการ ณ ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร และ ย่านเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น และต่อยอดสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ในมิติอื่น ๆ ต่อไป