Lessons Learned
TH | EN

Cultivating the Soft Assets

ถอดบทเรียนการสร้าง 'ของดี' ของเมือง

Cultivating the Soft Assets
Published Date:

Cultivating the Soft Assets: City identity that engages

ถอดบทเรียนโมเดลการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน “การสร้าง ‘ของดี’ ของเมือง” หรือ กระบวนการ ต่อยอด/แปรรูป เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรท้องถิ่น (สินทรัพย์) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับศาสตร์ต่าง ๆ ให้กลายเป็น ‘ของดี’ ที่มี อัตลักษณ์ (จุดเด่น) และ เอกลักษณ์ (จุดแตกต่าง) สะท้อนตัวตรของเมือง และดึงดูดความสนใจของผู้คนและตลาดได้ มีหน้าที่มากกว่าการเป็นสินค้า แต่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเมืองที่มีศักยภาพ


อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของแต่ละกรณีศึกษาได้ที่
Korat Crafting Lab  |  Pattani Decoded 2022  |  Creative Nakhon 4 | Among Suphan