Lessons Learned
TH | EN

Creative Space

ถอดบทเรียน 'พื้นที่สร้างสรรค์'

Creative Space
Published Date: 2023.05.17

Creative Space: A Sandbox of Endless Possibilities

ถอดบทเรียนโมเดลการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการทำ 'พื้นที่สร้างสรรค์' ทั้งรูปแบบชั่วคราวและกึ่งถาวร ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในเชิงกายภาพ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้จริง ทั้งในแง่การรวมกลุ่มคนขับเคลื่อน หรือ creative hub และศักยภาพในการพัฒนา ต่อยอดในระยะยาว