Nakhon Ratchasima
TH | EN

Ban Doo - Ban Japoh

ย่านบ้านดู่-บ้านจะโปะ

หมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาไหมไทยแบบครบวงจรระดับอินเตอร์

Facts & Figures

ข้อมูลและสถิติ
Datasets

ฐานข้อมูลเชิงลึก

Data Map

ฐานข้อมูลแผนที่

Insights

Live | Work | Invest

ข้อมูลสำคัญ

Analysis

ศักยภาพย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์