Nakhon Ratchasima/Ban Doo - Ban Japoh
TH | EN

Ban Doo - Ban Japoh

บ้านดู่-บ้านจะโปะ

หมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาไหมไทยแบบครบวงจรระดับอินเตอร์


ย่านบ้านดู่และบ้านจะโปะ ตั้งอยู่ในอำเภอปักธงชัย ชุมชนบ้านดู่เป็นชุมชนลาวเวียงจันทน์ที่มีประวัติศาสตร์ และมีความสัมพันธ์กับพื้นที่มายาวนาน ส่วนชุมชนบ้านธงชัย (จะโปะ) เป็นชุมชนคนลาวที่อพยพมา ซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปวัฒนธรรมมอญ ทั้งย่านบ้านดู่และบ้านจะโปะ มีชื่อเสียงโด่งดังระดับสากลในฐานะ หมู่บ้านทอผ้าไหมคุณภาพสูง ทั้งในแง่ภูมิปัญญาการทอผ้าที่มีความละเอียด ปราณีต การออกแบบลวดลาย เทคนิคการทอที่หลากหลาย และการย้อมสีร่วมสมัย

ด้วยศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ทั้งสองชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านดู่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ส่วนบ้านจะโปะได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดโอกาสให้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหม ควบคู่ไปกับการสัมผัสวิถีชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการในชุมชน

ทั้ง 2 ชุมชน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่องของจังหวัด ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ และนำเอาจุดเด่นด้านภูมิปัญญาผ้าไหมดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ และสามารถผลักดันอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้เติบโตไปไกลกว่างานหัตถกรรมและแฟชั่น