Knowledge and Research
TH | EN

งานวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สำหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งานวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สำหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Published Date:

งานวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สำหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย ปิยา ลิ้มปิติ ดร. พีรียา บุญชัยพฤกษ์ และดลพร ชนะชัย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

การวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแง่มาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของผู้ประกอบการธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ในการกําหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์แบบเฉพาะเจาะจงในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนและการย้ายเข้ามาในพื้นที่ เพื่อใช้กําหนดแนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการ บริบทและศักยภาพของพื้นที่ และนําไปสู่การกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาย่านต่อไป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PDF)
32.36 MBs