Knowledge and Research
TH | EN

Bangkok Resilience: Wellbeing

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร - ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

Bangkok Resilience: Wellbeing
Published Date:

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

โดย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต และระบุรูปแบบการอยู่อาศัยในเมืองที่มีศักยภาพสามารถรับมือและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิมหรือดีขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง ที่พักอาศัยที่มีศักยภาพรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PDF)
2.47 MBs