Knowledge and Research
TH | EN

Bangkok Resilience: Space

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร - ด้านพื้นที่ การวางผังและออกแบบเมือง

Bangkok Resilience: Space
Published Date:

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านพื้นที่ การวางผังและออกแบบเมือง

โดย บริษัท เออเบิ้น อาร์แอนด์ ดี จำกัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการพื้นที่สาธารณะของเมืองที่ปรับตัวอยู่รอดจากสถานการณ์ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสามารถในการปรับตัวของเมือง ระบบเมือง ชุมชน ธุรกิจ และผู้คนในเมือง ทั้งในระดับเชิงพื้นท่ี และระดับพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะผ่‹านวัฒนธรรม ภูมิปั˜ญญา และความคิด สร้Œางสรรค์ของผู้Œคนในเมือง เพื่อเป็šนประโยชน์ต่‹อการ นําเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อรองรับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์