Knowledge and Research
TH | EN

Bangkok Resilience: Economic

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร - ด้านเศรษฐกิจ

Bangkok Resilience: Economic
Published Date:

การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ

โดย ป่าสาละ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 ต่อกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมือง หลวงของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นฐานสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการสำรวจผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และการปรับตัวของประชากรและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานกระบวนการฟื้นฟู เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ส่งเสริมการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PDF)<br>
6.49 MBs