Ubon Ratchathani/Ubon Ratchathani Old Town
TH | EN

Ubon Ratchathani Old Town

เมืองเก่าฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ


ย่านเมืองเก่าฝั่งอำเภอเมือง อยู่ติดกับแม่น้ำมูล มีที่อยู่อาศัยและร้านค้ามาตั้งแต่สมัยเก่าก่อน มีเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นที่ย่านเมืองเก่าให้กลับมาคึกคัก มีชีวิตชีวา เป็นที่รวมตัวของกลุ่มคนและกิจการสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาการทำอาหารหลากหลายชาติพันธ์ุ ทั้งไทย จีน ญวณ

ย่านเมืองเก่าฝั่งวารินชำราบ เดิมชื่อ “บ้านคำน้ำแซบ” เพราะมีลำธารชื่อลำคำน้ำแซบไหลผ่าน ทำให้พื้นบริเวณนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์เน้นการเป็นเมืองออกแบบ ทั้งการออกแบบภูมิทัศน์เมือง การบูรณะอาคารเก่า พร้อมกับเรื่องเล่าและความเจริญทางปัญญาและจิตวิญญาณ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดแสดงศิลปะที่สื่อสารเรื่องความคิดและความเชื่อ

อุบลราชธานี มีเป้าหมายของการพัฒนาย่านเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ผ่านแนวคิดในการสร้างระเบียงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Ubon Creative Corridor)  โดยใช้ย่านเมืองเก่าของทั้ง 2 ย่านเป็นตัวเชื่อมเมือง ดึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละย่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ ทักษะ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่า