Sakon Nakhon/Sakon Nakhon Old Town
TH | EN

Sakon Nakhon Old Town

เมืองเก่าสกลนคร

ย่านคราฟท์เมืองครามด้วยพลังคนรุ่นใหม่


ย่านเมืองเก่าสกลนคร เป็นย่านที่สะท้อนถึงความหลายหลายและความครบเครื่องของสกลนคร มีการสร้างบ้านเรือนรอบวัด หรือที่เรียกว่า “คุ้มบ้าน คุ้มวัด” ทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและวัดเก่าแก่ เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม และบริเวณใกล้เคียงยังมี “หนองหาร” แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเป็นพื้นที่จัดงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัด อาทิ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าครามที่สำคัญของจังหวัด ทำให้ย่านนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งเชิงศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมถึงมีการวางผังเมืองในรูปแบบตารางที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ย่านมีศักยภาพในการขยายตัว ไปจนถึงการเดินทางขนส่ง เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

นอกจากความพร้อมเชิงพื้นที่แล้ว กลุ่มคนในพื้นที่ยังมีความเข้มแข็ง และมีการรวมตัวกันในหลายระดับ ทั้งกลุ่มคนสร้างสรรค์ ชุมชน และเอกชน ที่โดดเด่น คือ กลุ่มสกลเฮ็ด และ YEC ที่รวมตัวกันพัฒนาต่อยอดงานสร้างสรรค์ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านงานหัตถกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนเมืองด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง