Roi Et/Palanchai Lake
TH | EN
©pommapartiew

Palanchai Lake

บึงพลาญชัย

รวมมิตรร้อยเอ็ด


ย่านบึงพลาญชัย ย่านเก่าแก่ศูนย์กลางเมืองร้อยเอ็ดที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดดเด่นด้วยบึงพลาญชัย หนองน้ำขนาดใหญ่รายล้อมด้วยสวนสวย ทําหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองและพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของจังหวัด ทั้งในบริเวณเดียวกัน ยังมีหอโหวต หอคอยชมวิวพร้อมแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัด ทำให้ย่านนี้เป็นเสมือนหัวใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีทั้งที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการสำคัญของจังหวัด เป็นจนถึงร้านรวงต่างๆ มากมายทั้งร้านเก่าแก่และร้านรุ่นใหม่ ทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของเมือง ที่ทั้งคนในและคนนอกต่างก็ต้องเคยมาเยี่ยมเยียน

ด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง ย่านบึงพลาญชัยจึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่องของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์รวมทุกความเป็นไปได้ของร้อยเอ็ด ดึงดูดและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านผู้คนทุกเพศทุกวัย และเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดต่อไป