Chiang Rai/Nai Wieng
TH | EN

Nai Wieng

ในเวียง

ศูนย์กลางแห่งศาสตร์และศิลป์เพื่อทุกคน


ย่านในเวียงเชียงราย เปรียบเหมือนหัวใจของจังหวัด มีพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรล้านนา ขับเคลื่อนด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่บนถนนสายสําคัญกลางเมืองอย่างถนนธนาลัย ซึ่งถือเป็นถนนแห่งธุรกิจการค้าสำคัญของจังหวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่า และงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่มาช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ ย่านในเวียง ในฐานะย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่องของจังหวัด จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะและการออกแบบเพื่อทุกคน โดยใช้งานศิลปะและงานออกแบบเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเมืองเข้ากับคน สานสัมพันธ์คนในด้วยกันเอง รวมถึงต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาคนและเมืองในหลายมิติ ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีล้านนา ที่ไม่เพียงแต่ในด้านความงาม แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปทุกภาคส่วน เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน