Nakhon Pathom/Mueang Nakhon Pathom and Salaya
TH | EN
©Thailand Philharmonic Orchestra

Mueang Nakhon Pathom and Salaya

เมืองนครปฐมและย่านศาลายา

ศูนย์กลางดนตรีสร้างสรรค์ และแหล่งบ่มเพาะคนดนตรีระดับนานาชาติ


ย่านเมืองนครปฐม ในฐานะศูนย์กลางของจังหวัด มีความลงตัวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม โดดเด่นด้วยพระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ส่วนย่านศาลายาโดดเด่นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านดนตรีของจังหวัดและประเทศไทย เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งบ่มเพาะทางด้านดนตรี มีนักศึกษาและคณาจารย์ด้านดนตรีที่พร้อมผลักดันวงการดนตรี และมีการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสม่ำเสมอ สามารถสร้างความเคลื่อนไหวให้กับจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีที่ทุกคนและทุกพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมได้ จึงควรเชื่อมโยงจุดเด่นระหว่างแต่ละย่านเข้าด้วยกัน โดยใช้ย่านเมืองนครปฐมเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเริ่มต้นเพื่อทำให้ดนตรีเข้าถึงทุกคนในจังหวัดได้ และย่านศาลายา เป็นแหล่งบ่มเพาะคนดรีระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า เพื่อทดลองต่อยอดศาสตร์ดนตรีร่วมกับศาสตร์สร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญเพื่อเติมศักยภาพของทั้งจังหวัด


อ้างอิงภาพเนื้อหา
ภาพที่ 1: facebook.com/Big Bang Swing
ภาพที่ 2 และ 3: facebook.com/Thailand Philharmonic Orchestra