Lamphun
TH | EN
The Cloud

Lamphun Old Town in Moat

ย่านเมืองเก่าในคูเมือง

ย่านต้นแบบวิถีชีวิตยั่งยืนสำหรับทุกคน

Facts & Figures

ข้อมูลและสถิติ
Datasets

ฐานข้อมูลเชิงลึก

Data Map

ฐานข้อมูลแผนที่

Insights

Live | Work | Invest

ข้อมูลสำคัญ

Analysis

ศักยภาพย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์