Pattani/A-Rom-Dee
TH | EN

A-Rom-Dee

อา-รมย์-ดี

ย่านพหุวัฒนธรรมแห่งมิตรภาพสำหรับทุกคน


ย่านอา-รมย์-ดี พื้นที่ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำปัตตานีที่ครอบคลุมถนนเส้นหลัก จำนวน 3 เส้น ได้แก่ ถนนอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ และถนนฤาดี โดยเป็นย่านพหุวัฒนธรรม ไทย จีน อิสลาม ที่มีความหลากหลายทั้งด้านภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ อีกทั้งยังผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่าและใหม่ให้อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

“ย่านอา-รมย์-ดี” แห่งนี้ เริ่มต้นจากถนนอาเนาะรูซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีนฮกเกี้ยนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เพราะเป็นเมืองท่าที่มีที่ตั้งติดริมแม่น้ำปัตตานี จนต่อมาพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจที่รู้จักกันในชื่อ “กือดาจินอ” (ชุมชนหัวตลาด) ที่เปี่ยมไปด้วยความเจริญมั่งคั่งในฐานะย่านการค้าแห่งแรกของเมือง ก่อนจะขยายใหญ่ครอบคลุมถนนปัตตานีภิรมย์และฤาดีตามลำดับ

ปัจจุบันมีกลุ่มคนสร้างสรรค์อย่าง Malayu Living และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้ามาเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนย่านให้เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนำอาคารเก่ามาปรับปรุงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ หมุนเวียนจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เป็นประโยชน์กับผู้คน ไปจนถึงริเริ่มจัดงาน Pattani Decoded ต่อเนื่องทุกปี ที่กลายเป็นแพลตฟอร์มประจำปีของย่าน ที่สามารถรวบรวมผู้คนในสามจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ และเปิดโอกาสให้กับพื้นที่