Chiang Mai/Chang Moi/District Projects
TH | EN

Co-Create Chang Moi : จากชุมชนสู่ย่าน จากย่านสู่เมือง

จุดเริ่มต้นการพัฒนา ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช้างม่อย' แบบมีส่วนร่วม

Co-Create Chang Moi : จากชุมชนสู่ย่าน จากย่านสู่เมือง
Published Date:

Co-Create Chang Moi : จากชุมชนสู่ย่าน จากย่านสู่เมือง

กิจกรรมระดมความคิดเห็น ‘การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช้างม่อย’ เพื่อสำรวจจุดเด่น ปัญหา ความต้องการ และโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ โดยหัวใจสำคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่มีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แกนหลัก สินทรัพย์ (asset) สิ่งจำเป็น (need) อยากให้มี (want) ฝันอยากให้เป็น (dream) และผู้ขับเคลื่อน (stakeholder) นำไปสู่การตั้งโจทย์ พัฒนาไอเดียต้นแบบ เพื่อทดลองทำในพื้นที่จริง ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันพื้นที่ สู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ที่วัดชมพู ย่านช้างม่อย