Sa Kaeo/Mitr Samphan Chao Phraya Bodin/District Analysis
TH | EN

The Potential of Mitr Samphan Chao Phraya Bodin

ศักยภาพย่านมิตรสัมพันธ์-เจ้าพระยาบดินทร์

The Potential of Mitr Samphan Chao Phraya Bodin
Published Date:

ย่านมิตรสัมพันธ์-เจ้าพระยาบดินทร์ จังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network หรือ TCDN) และได้รับการสำรวจศักยภาพของพื้นที่ในปี 2563 - 2564 ร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งการรวบรวมสินทรัพย์ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค และความเป็นไปได้ในอนาคต ภายใต้เกณฑ์และกรอบวัดความพร้อมการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Index) เพื่อเป็นฐานข้อมูลต้ังต้นของย่าน ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาต่อไปในอนาคต