Sukhothai
TH | EN
©The Cloud

Sukhothai

สุโขทัย

เมืองช่างต่อยอด


สุโขทัย เป็นรู้จักในฐานะราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และแหล่งมรดกโลก แห่งแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ทำให้เมืองเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความรุ่มรวยของมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยเกี่ยวโยงอยู่กับงานศิลปะ หัตถกรรม งานช่างและงานฝีมือที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งเครื่องสังคโลก เครื่องปั้นดินเผา ทองโบราณ งานแกะสลักไม้ ผ้าทอหลายชาติพันธ์ุ ไปจนถึงประเพณีที่มีเอกลักษณ์ เช่น ประเพณีกินสี่ถ้วย ทั้งเมืองยังแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว ไร่เกษตรอินทรีย์ และทุ่งนาเขียวขจีท่ามกลางเทือกเขา

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองที่หาไม่ได้ง่าย ๆ จากที่อื่น ซึ่งชาวสุโขทัยรุ่นใหม่ได้นำมาพัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง จนสุโขทัยได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ในปี 2019

"ไปต่อไม่รอแล้วนะ"


เพราะมรดก คือสิ่งที่สร้างค่าให้กับคนรุ่นหลัง สถานะเมืองมรดกโลกที่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ จึงเป็นสินทรัพย์แสนพิเศษที่เปรียบดังทุนรอนสำหรับลูกหลานชาวสุโขทัย ให้ได้หยิบจับมาพัฒนาและต่อยอดกันได้ไม่รู้จบ

รู้จักกับสุโขทัยเพิ่มเติม

"ถ้าเราแค่ภูมิใจ มันจบไปที่รุ่นเราเลย"

อนุรักษ์ บุญคง ผู้ก่อตั้ง โมทนาเซรามิค


อ้างอิงภาพเนื้อหา: The Cloud