Rayong
TH | EN
©Alice/ Unsplash

Rayong

ระยอง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจเมืองท่าภาคตะวันออก


ระยองในวันนี้ แม้จะมีฐานะเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพราะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ และนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ก็ยังมีหลายองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนให้เมืองมีเสน่ห์และน่าอยู่ในมิติอื่นๆ ด้วยจุดเด่นด้านภูมิประเทศ ที่มีทั้งพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นชายหาดทะเลระยอง เกาะเสม็ด และหมู่เกาะมัน และยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่มีคุณภาพ ไปจนถึงแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาชนิดประจำภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่ยุคที่มีการค้าทางเรือระหว่างชาวเมืองและพ่อค้าชาวจีนและต่างชาติ ทำให้ระยองมีการผสมผสานของวิถีชีวิต ภาษา ศาสนา อาหาร ประเพณีวัฒนธรรมหลากหลาย และงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เห็นได้ชัดในพื้นที่ย่านเมืองเก่าระยอง ที่ยังรวบรวมและรักษาความเป็นระยองทุกยุคทุกสมัยเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

ด้วยต้นทุนต่าง ๆ ทั้งความเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่าค้าขายและการประมง เมืองแห่งการเกษตร และเมืองท่องเที่ยวริมทะเล ทำให้ระยองมีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมืองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่สามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ที่ไม่น้อยหน้าจังหวัดหัวเมืองอื่น รวมทั้งสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้