Chiang Rai
TH | EN
©Creative City Chiangrai

Chiang Rai

เชียงราย

เมืองแห่งศาสตร์และศิลป์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน


เชียงราย เมืองเก่าแก่อายุ 700 กว่าปี ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้มีทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ อย่างดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า และเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมทางวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุ ทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา ตั้งแต่อาข่า ปกาเกอะญอ ม้ง เมี่ยน ลีซอ มูเซอ ไทใหญ่ ไทยวน ที่ล้วนมีรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ถือเป็นเสน่ห์ของเชียงรายที่ไม่เหมือนจังหวัดใดในภูมิภาค

ด้วยความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ทำให้เชียงรายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ทุกระดับให้กับชาวเมือง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเมืองด้วยศิลปะและการออกแบบ เพราะเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน ในด้านศิลปะ เชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นเสมือนบ้านของศิลปิน เพราะมีศิลปินรวมตัวกันมากที่สุดในประเทศ กว่า 700 คน โดยเฉพาะศิลปินด้านวิจิตรศิลป์ และพุทธศิลปกรรม เห็นได้จากงานสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม ภาพเขียน เครื่องเคลือบ สิ่งปลูกสร้างอันวิจิตรตระการตาทั่วเมืองที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายจิตวิญญาณศิลปินให้กับผู้คน และผลักดันให้เมืองเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศิลปะของประเทศ พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายในการใช้การออกแบบ เข้ามาต่อยอดศาสตร์ศิลปะให้ไปไกลกว่าแค่เรื่องของความงาม แต่เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาเมืองให้ครอบคลุมทุกมิติ และเติมเต็มความแตกต่างของผู้คนในเมืองได้อย่างยั่งยืน